Najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat

Z przyjemnością informujemy że najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat rozpoczyna się:

 

Akademia Centrum

ul. Andrzeja Struga 7

(róg z al. Kościuszki)

 4.03 godzina 18.00

Kolejne kursy: 18.03, 1.04, 15.04

Kurs weekendowy: 16.03

Akademia    Bałuty

ul. Inflancka 13

(obok Łagiewnicka, Julianowska)

 25.02 godzina 18.00

Kolejne kursy: 11.03, 25.03, 8.04

Kurs weekendowy: 16.03

Akademia Widzew

ul. Gorkiego 6/8

(obok Zahir Kebab)

 5.03 godzina 18.00

Kolejne kursy: 19.03, 2.04, 16.04

Kurs weekendowy: 16.03

Akademia     Górna

ul. Pabianicka 88

(róg z ul. Jana Pawła)

 26.02 godzina 18.00

Kolejne kursy: 12.03, 26.03, 9.04

Kurs weekendowy: 16.03

 

Osoby które zdały pań­stwowy egza­min teo­re­tyczny, zain­te­re­so­wane roz­po­czę­ciem samego kursu prak­tycz­nego w naszym cen­trum szko­le­nia kie­row­ców zapra­szamy do indy­wi­du­al­nego kon­taktu gwa­ran­tu­jąc szyb­kie ter­miny jazd.