Najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat

Z przyjemnością informujemy że najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat rozpoczyna się:

 

Akademia Centrum

ul. Andrzeja Struga 7

(róg z al. Kościuszki)

20.11 godzina 18.00

Kolejne kursy: 27.11, 4.12, 11.12

Kurs weekendowy: 9.12

Akademia    Bałuty

ul. Zgierska 42a

(obok Bałucki Rynek)

21.11  godzina 18.00

Kolejne kursy: 28.11, 5.12, 12.12

Kurs weekendowy: 9.12

Akademia Widzew

ul. Bartoka 61

(przy ul. Puszkina)

22.11 godzina 18.00

Kolejne kursy: 29.11, 6.12, 13.12

Kurs weekendowy: 9.12

Akademia     Górna

ul. Pabianicka 88

(róg z ul. Jana Pawła)

23.11 godzina 18.00

Kolejne kursy: 30.11, 7.12, 14.12

Kurs weekendowy: 9.12

 

Osoby które zdały pań­stwowy egza­min teo­re­tyczny, zain­te­re­so­wane roz­po­czę­ciem samego kursu prak­tycz­nego w naszym cen­trum szko­le­nia kie­row­ców zapra­szamy do indy­wi­du­al­nego kon­taktu gwa­ran­tu­jąc szyb­kie ter­miny jazd.