Najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat

Z przyjemnością informujemy że najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat rozpoczyna się:

 

Akademia Centrum

ul. Andrzeja Struga 7

(róg z al. Kościuszki)

 17.12 godzina 18.00

Kolejne kursy: 7.01, 21.01, 4.02

Kurs weekendowy: 8.12

Akademia    Bałuty

ul. Inflancka 13

(obok Łagiewnicka, Julianowska)

 10.12 godzina 18.00

Kolejne kursy: 2.01, 14.01, 28.01

Kurs weekendowy: 8.12

Akademia Widzew

ul. Gorkiego 6/8

(obok Zahir Kebab)

 18.12 godzina 18.00

Kolejne kursy: 8.01, 22.01, 5.02

Kurs weekendowy: 8.12

Akademia     Górna

ul. Pabianicka 88

(róg z ul. Jana Pawła)

 11.12 godzina 18.00

Kolejne kursy: 3.01, 15.01, 29.01

Kurs weekendowy: 8.12

 

Osoby które zdały pań­stwowy egza­min teo­re­tyczny, zain­te­re­so­wane roz­po­czę­ciem samego kursu prak­tycz­nego w naszym cen­trum szko­le­nia kie­row­ców zapra­szamy do indy­wi­du­al­nego kon­taktu gwa­ran­tu­jąc szyb­kie ter­miny jazd.