Najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat

Z przyjemnością informujemy że najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat rozpoczyna się:

 

Akademia Centrum

ul. Andrzeja Struga 7

(róg z al. Kościuszki)

21.05 godzina 18.00

Kolejne kursy: 4.06, 18.06, 2.07

Kurs weekendowy: 19.05

Akademia    Bałuty

ul. Inflancka 13

(obok Łagiewnicka, Julianowska)

28.05 godzina 18.00

Kolejne kursy: 11.06, 25.06, 9.07

Kurs weekendowy: 19.05

Akademia Widzew

ul. Gorkiego 6/8

(obok Zahir Kebab)

16.05 godzina 18.00

Kolejne kursy: 23.05, 30.05, 6.06

Kurs weekendowy: 19.05

Akademia     Górna

ul. Pabianicka 88

(róg z ul. Jana Pawła)

22.05 godzina 18.00

Kolejne kursy: 5.06, 19.06, 3.07

Kurs weekendowy: 19.05

 

Osoby które zdały pań­stwowy egza­min teo­re­tyczny, zain­te­re­so­wane roz­po­czę­ciem samego kursu prak­tycz­nego w naszym cen­trum szko­le­nia kie­row­ców zapra­szamy do indy­wi­du­al­nego kon­taktu gwa­ran­tu­jąc szyb­kie ter­miny jazd.