Najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat

Z przyjemnością informujemy że najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat rozpoczyna się:

 

Akademia Centrum

ul. Andrzeja Struga 7

(róg z al. Kościuszki)

 22.10 godzina 18.00

Kolejne kursy: 5.11, 19.11, 3.12

Kurs weekendowy: 20.10

Akademia    Bałuty

ul. Inflancka 13

(obok Łagiewnicka, Julianowska)

 15.10 godzina 18.00

Kolejne kursy: 29.10, 12.11, 26.11

Kurs weekendowy: 20.10

Akademia Widzew

ul. Gorkiego 6/8

(obok Zahir Kebab)

 23.10 godzina 18.00

Kolejne kursy: 6.11, 20.11, 4.12

Kurs weekendowy: 20.10

Akademia     Górna

ul. Pabianicka 88

(róg z ul. Jana Pawła)

 16.10 godzina 18.00

Kolejne kursy: 30.10, 13.11, 27.11

Kurs weekendowy: 20.10

 

Osoby które zdały pań­stwowy egza­min teo­re­tyczny, zain­te­re­so­wane roz­po­czę­ciem samego kursu prak­tycz­nego w naszym cen­trum szko­le­nia kie­row­ców zapra­szamy do indy­wi­du­al­nego kon­taktu gwa­ran­tu­jąc szyb­kie ter­miny jazd.