Najbliższy kurs kat. A, A1, A2, AM

Z przyjemnością informujemy że najbliższy kurs kat. A, A-obniżony, A2, A1, AM rozpoczyna się:

 

Akademia Centrum

ul. Andrzeja Struga 7

(róg z al. Kościuszki)

 16.07 godzina 18.00

Kolejne kursy: 30.07, 13.0827.08

Kurs weekendowy: 21.07

Akademia    Bałuty

ul. Inflancka 13

(obok Łagiewnicka, Julianowska)

 23.07 godzina 18.00

Kolejne kursy: 6.08, 20.08, 3.09

Kurs weekendowy: 21.07

Akademia Widzew

ul. Gorkiego 6/8

(obok Zahir Kebab)

 18.07 godzina 18.00

Kolejne kursy: 25.07, 1.08, 8.08

Kurs weekendowy: 21.07

Akademia     Górna

ul. Pabianicka 88

(róg z ul. Jana Pawła)

 24.07 godzina 18.00

Kolejne kursy: 7.08, 21.08, 4.09

Kurs weekendowy: 21.07

Osoby które zdały pań­stwowy egza­min teo­re­tyczny, zain­te­re­so­wane roz­po­czę­ciem samego kursu prak­tycz­nego w naszym cen­trum szko­le­nia kie­row­ców zapra­szamy do indy­wi­du­al­nego kon­taktu gwa­ran­tu­jąc szyb­kie ter­miny jazd.