Najbliższy kurs kat. A, A1, A2, AM

Z przyjemnością informujemy że najbliższy kurs kat. A, A-obniżony, A2, A1, AM rozpoczyna się:

 

Akademia Centrum

ul. Andrzeja Struga 7

(róg z al. Kościuszki)

 4.02 godzina 18.00

Kolejne kursy: 18.02, 4.03, 18.03

Kurs weekendowy: 26.01

Akademia    Bałuty

ul. Inflancka 13

(obok Łagiewnicka, Julianowska)

 28.01 godzina 18.00

Kolejne kursy: 11.02, 25.02, 11.03

Kurs weekendowy: 26.01

Akademia Widzew

ul. Gorkiego 6/8

(obok Zahir Kebab)

 5.02 godzina 18.00

Kolejne kursy: 19.02, 5.03, 19.03

Kurs weekendowy: 26.01

Akademia     Górna

ul. Pabianicka 88

(róg z ul. Jana Pawła)

 29.01 godzina 18.00

Kolejne kursy: 12.02, 26.02, 12.03

Kurs weekendowy: 26.01

Osoby które zdały pań­stwowy egza­min teo­re­tyczny, zain­te­re­so­wane roz­po­czę­ciem samego kursu prak­tycz­nego w naszym cen­trum szko­le­nia kie­row­ców zapra­szamy do indy­wi­du­al­nego kon­taktu gwa­ran­tu­jąc szyb­kie ter­miny jazd.