Najbliższy kurs kat. A, A1, A2, AM

Z przyjemnością informujemy że najbliższy kurs kat. A, A-obniżony, A2, A1, AM rozpoczyna się:

 

Akademia Centrum

ul. Andrzeja Struga 7

(róg z al. Kościuszki)

 18.03 godzina 18.00

Kolejne kursy: 1.04, 15.04, 29.04

Kurs weekendowy: 16.03

Akademia    Bałuty

ul. Inflancka 13

(obok Łagiewnicka, Julianowska)

 25.03 godzina 18.00

Kolejne kursy: 8.04, 23.04, 6.05

Kurs weekendowy: 16.03

Akademia Widzew

ul. Gorkiego 6/8

(obok Zahir Kebab)

 19.03 godzina 18.00

Kolejne kursy: 2.04, 16.04, 30.04

Kurs weekendowy: 16.03

Akademia     Górna

ul. Pabianicka 88

(róg z ul. Jana Pawła)

 26.03 godzina 18.00

Kolejne kursy: 9.04, 23.04, 7.05

Kurs weekendowy: 16.03

Osoby które zdały pań­stwowy egza­min teo­re­tyczny, zain­te­re­so­wane roz­po­czę­ciem samego kursu prak­tycz­nego w naszym cen­trum szko­le­nia kie­row­ców zapra­szamy do indy­wi­du­al­nego kon­taktu gwa­ran­tu­jąc szyb­kie ter­miny jazd.