Najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat

Z przyjemnością informujemy że najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat rozpoczyna się:

 

Akademia Centrum

ul. Andrzeja Struga 7

(róg z al. Kościuszki)

 19.11 godzina 18.00

Kolejne kursy: 3.12, 17.12, 7.01

Kurs weekendowy: 17.11

Akademia    Bałuty

ul. Inflancka 13

(obok Łagiewnicka, Julianowska)

 12.11 godzina 18.00

Kolejne kursy: 26.11, 10.12, 2.01

Kurs weekendowy: 17.11

Akademia Widzew

ul. Gorkiego 6/8

(obok Zahir Kebab)

 20.11 godzina 18.00

Kolejne kursy: 4.12, 18.12, 8.01

Kurs weekendowy: 17.11

Akademia     Górna

ul. Pabianicka 88

(róg z ul. Jana Pawła)

 13.11 godzina 18.00

Kolejne kursy: 27.11, 11.12, 3.01

Kurs weekendowy: 17.11

 

Osoby które zdały pań­stwowy egza­min teo­re­tyczny, zain­te­re­so­wane roz­po­czę­ciem samego kursu prak­tycz­nego w naszym cen­trum szko­le­nia kie­row­ców zapra­szamy do indy­wi­du­al­nego kon­taktu gwa­ran­tu­jąc szyb­kie ter­miny jazd.