Najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat

Z przyjemnością informujemy że najbliższy kurs kat. B, B1, B-automat rozpoczyna się:

 

Akademia Centrum

ul. Andrzeja Struga 7

(róg z al. Kościuszki)

 24.09 godzina 18.00

Kolejne kursy: 8.10, 22.10, 5.11

Kurs weekendowy: 15.09

Akademia    Bałuty

ul. Inflancka 13

(obok Łagiewnicka, Julianowska)

 17.09 godzina 18.00

Kolejne kursy: 1.10, 15.10, 29.10

Kurs weekendowy: 15.09

Akademia Widzew

ul. Gorkiego 6/8

(obok Zahir Kebab)

 25.09 godzina 18.00

Kolejne kursy: 9.10, 23.10, 6.11

Kurs weekendowy: 15.09

Akademia     Górna

ul. Pabianicka 88

(róg z ul. Jana Pawła)

 18.09 godzina 18.00

Kolejne kursy: 2.10, 16.10, 30.10

Kurs weekendowy: 15.09

 

Osoby które zdały pań­stwowy egza­min teo­re­tyczny, zain­te­re­so­wane roz­po­czę­ciem samego kursu prak­tycz­nego w naszym cen­trum szko­le­nia kie­row­ców zapra­szamy do indy­wi­du­al­nego kon­taktu gwa­ran­tu­jąc szyb­kie ter­miny jazd.